ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПРАВИЛА

прийому до Вищого професійного училища

Національного авіаційного університету

в 2019 році

розроблені відповідно до законодавства України

на основі Типових правил прийому

до професійно - технічних закладів України

 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. за № 499, із змінами згідно Наказу Міністерства освіти і науки від 09.04.2014  за № 344)

 

  1. Загальна частина

1.1.  Правила прийому до  Вищого професійного училища Національного авіаційного університету є обов'язковими для виконання.

1.2. До Вищого професійного училища Національного авіаційного університету приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету здійснюється для здобуття професій за таким освітньо-кваліфікаційним рівнем як «кваліфікований робітник».

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з бюджету м. Києва на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення.

1.6. Прийом громадян понад регіональне  замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

  1. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Вищого професійного училища Національного авіаційного університету, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету розроблені відповідно до законодавства України та Типових правил, затверджуються керівником Вищого професійного училища Національного авіаційного університету за погодженням із Управлінням закладів професійної освіти, прогнозуванням та розвитку інфраструктури освіти Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення Вищого професійного училища Національного авіаційного університету;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

      - організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

    2.5. Правила прийому до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету доводяться до відома вступників через засоби масової інформації,  веб-сайт училища vpumit@ukr.net та інформаційні стенди, розташовані в приміщенні училища.

У 2019 році прийом до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету   здійснюється  за такими професіями і в такому плановому обсязі:

m;l.JPG

Прийом учнів на денну форму навчання здійснюється шляхом конкурсного відбору за результатами  середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту та за результатами  середнього бала табеля успішності на базі неповної  базової загальної освіти.

При виникненні спірних питань (однаковий конкурсний бал тощо)  зі вступниками члени комісії проводять співбесіду і зарахування відбувається за результатами співбесіди. 

Обмеження з професій за медичними показаннями може бути, якщо учням протипоказане навчання за обраним напрямом, про що вказано в медичній довідці за формою, установленою чинним законодавством.

 Вступники медичний огляд проходять за місцем проживання.

Обмеження з професій за статтю не передбачено.

Обмеження з професій за віком вступників відбувається згідно Закону України «Про зайнятість населення».

2.6. Робота приймальної комісії розпочинається з 27 травня 2019 року.

Графік роботи приймальної комісії

Пн – Пт з 9:00 до 17:00

Сб, Нд – вихідний

Обідня перерва з 13:00 до 14:00

2.7. У разі прийняття рішення Міністерством освіти і науки України про продовження прийому громадян до закладів професійної (професійно- технічної) освіти термін прийому документів може бути продовжений.

  1. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал) ;

- для вступника на базі неповної базової середньої освіти (8 класів) табель та особова справа;

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету.

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

  1. Умови прийому

4.1. Прийом до Вищого  професійного училища  Національного авіаційного університету проводиться:

- на базі 9 класу шляхом конкурсного відбору за результатами  середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту;

- на базі неповної  базової загальної освіти  шляхом конкурсного відбору за результатами  середнього бала табеля успішності.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України « Про професійну (професійно-технічну) освіту».

4.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

  1. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники закладу освіти IІІ ступеня, нагороджені золотою(срібною) медаллю;

- випускники закладу освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, які вступають до професійного (професійно-технічного) закладу освіти за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету за обраною професією.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету може супроводжуватись укладанням договору між закладом освіти, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету на навчання за рахунок видатків з бюджету м. Києва на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

  1. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Вищого професійного училища Національного авіаційного університету. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані.

При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій  Вище професійне училище Національного авіаційного університету може проводити додатковий прийом відповідно до пункту 2.7 цих правил.

6.3. Особам, які не зараховані до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до Вищого професійного училища здійснюється Управлінням закладів професійної освіти, прогнозування та розвитку інфраструктури освіти Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

  Правила прийому розглянуті на засіданні педагогічної ради.

Некоректний ввод...
Невірний захісний код...