ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

PravilaPriema1.jpg

  1. Загальна частина

1.1. Правила прийому до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету розроблені відповідно до вимог законодавства України, Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013  № 499 (зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 №344, від 07.02.2019 №152, від 12.12.2019
№ 1550).

1.2. До Вищого професійного училища Національного авіаційного університету приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з державного бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення за професіями загальнодержавного значення.

1.6. Прийом громадян понад  державне  замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються у межах ліцензійного обсягу за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

  1. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Вищого професійного училища Національного авіаційного університету, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету на 2021 рік розроблені відповідно до вимог законодавства України, Типових правил, затвердженні директором за погодженням з управлінням закладів вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення Вищого професійного училища Національного авіаційного університету;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

      - організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

    2.5. Правила прийому до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету доводяться до відома вступників через  веб-сайт училища vpumit@ukr.net та інформаційні стенди.

Плановий обсяг прийому в 2021 році згідно державного замовлення та в межах ліцензійного обсягу складає:

Державне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників

Код професії

Назва професії

Кількість

здобувачів освіти  

1 2 3
На базі базової середньої освіти (9  класів) – термін навчання 3 роки
8211 Токар; Оператор верстатів з програмним керуванням 30
Всього 30

Форма здобуття освіти – денна. У процесі навчання реалізується програма повної загальної середньої освіти.

Прийом учнів на денну форму навчання здійснюється шляхом конкурсного відбору за результатами середнього бала свідоцтва про базову середню освіту вступників. Якщо середній бал документу про освіту однаковий у декількох осіб, які претендують на одне місце, то проводиться співбесіда.

Вступник має право оскаржити результати конкурсного відбору.

Обмеження з професій за медичними показаннями може бути, якщо здобувачам освіти  протипоказане навчання за обраним напрямом, про що вказано в медичній довідці за формою, установленою чинним законодавством України.

Вступники медичний огляд проходять за місцем проживання.

Обмеження з професій за статтю не передбачено.

Обмеження з професій за віком вступників відбувається згідно Закону України «Про зайнятість населення».

Вище професійне училище Національного авіаційного університету здійснює професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації громадян за рахунок фізичних та юридичних осіб  в межах ліцензійного обсягу з професій: «Оператор комп’ютерного набору», «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»,  «Токар», «Оператор верстатів з програмним керування».

Порядок роботи приймальної комісії: понеділок - п’ятниця з 9.00 до 17.00, субота, неділя – вихідні.

2.6. Приймальна комісія Вищого професійного училища Національного авіаційного університету розпочинає роботу з 25 травня 2021 року.

2.7. У разі прийняття рішення Міністерством освіти і науки України про продовження вступної кампанії термін прийому документів до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету може бути продовжено.

  1. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:

- документ про освіту;

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством України;

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 4. Умови прийому

4.1. Конкурсний відбір до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету проводиться на підставі середнього бала відповідного документа про базову середню освіту вступників. Якщо середній бал документу про освіту однаковий у декількох осіб, які претендують на одне місце, то проводиться співбесіда.

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

Прийом здобувачів освіти  на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

  1. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники закладу загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу;

- особи, які вступають до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

За наказом директора Вищого професійного училища Національного авіаційного університету створюється апеляційна комісія.

Апеляційна комісія розглядає заяву та приймає рішення, яке доводиться до відома вступника у терміни визначенні чинним законодавством України.

5.5. Зарахування до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету здійснюється наказом директора.

5.6. Зарахування до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету на навчання здійснюється за рахунок видатків з  державного бюджету, в межах ліцензійних обсягів та на умовах державного замовлення.

  1. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом
 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Вищого професійного училища Національного авіаційного університету.

6.2. Особам, які не зараховані до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення. 

6.3. Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету здійснюється управлінням закладів вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Правила прийому до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету розглянуто педагогічною радою 21 жовтня 2020 року протокол № 5.

 

Некоректний ввод...
Невірний захісний код...