ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Виробнича практика:

        Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.06.2006 за № 711/12585, за виконані роботи учнями під час виробничого навчання чи виробничої практики юридичні та фізичні особи незалежно від форм власності здійснюють оплату праці відповідно до укладених із ПТНЗ договорів про навчально-виробничу практику за фактично виконаний обсяг робіт. Нараховані учням кошти перераховуються на розрахунковий рахунок ПТНЗ у встановленому порядку з метою виплати їм 50 % заробітної плати за проходження виробничого навчання та виробничої практики. Інші 50 % заробітної плати, нарахованої за час виробничого навчання і виробничої практики учням ПТНЗ, використовуються навчальним закладом для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

Для проходження виробничої практики складаються документи :

 1. Договір про надання робочих місць для проходження учнями виробничого навчання та виробничої практики.
 2. Акт про обстеження стану робочого місця учня-практиканта Вищого професійного училища НАУ.
 3. Наказ про прийняття на виробничу практику.

viber image 2019-02-27 , 19.49.52.jpg  viber image 2019-02-27 , 19.49.55.jpg                   viber image 2019-02-27 , 19.50.04.jpg     viber image 2019-02-27 , 19.50.13.jpg

Відповідальність за організацію, проведення і контроль за проходженням практики покладається майстра виробничого навчання. Навчально-методичне керівництво та виконання програм практик забезпечують викладачі керівники курсових / творчих / дипломних робіт, які підпорядковуються заступнику директора з навчально-виробничої роботи.

Керівник практики від навчального закладу зобов’язаний:

 • систематично контролювати виконання програми практики згідно з установленим графіком;
 • проводити консультації для здобувачів освіти із приводу питань щодо практики;
 • перевіряти щоденники практикантів;
 • організовувати та керувати науково-дослідною роботою студентів;
 • у складі комісії приймати заліки з практики.

Керівник практики від підприємства зобов’язаний:

 • згідно з графіком давати доручення на виконання практичних завдань та відповідні пояснення щодо їх виконання;
 • перевіряти правильність і своєчасність виконання роботи, а також записи у щоденнику проходження практики;
 • кожного дня оцінювати якість виконаної роботи;
 • надавати здобувачам освіти фахові поради та вказівки;
 • контролювати дотримання трудової дисципліни;
 • забезпечити учнів приміщеннями, відповідними місцями праці, обладнанням, знаряддями та матеріалами відповідно до договору, програми практики;
 • ознайомити студентів із правилами про охорону державної та службової таємниці, а також з правилами безпеки та охорони праці;
 • скласти і видати характеристику кожному здобувачу освіти.

Студенти під час проходження виробничої практики зобов’язані:

 • ознайомитися з программою практики, а також з характером діяльності підприємства, на якому будуть її проходити;
 • сумлінно виконувати завдання, які випливають з програми практики, доручення керівника і безпосередніх керівників на місці практики;
 • ретельно і правдиво заповнювати щоденник проходження практики;
 • дотримуватись правил дисципліни праці, про збереження службової таємниці, а також безпеки та гігієни праці.

        За своїм змістом виробнича практика повинна бути тісно пов’язана з теоретичним навчанням. Це передбачає, зокрема, що у керівництві нею бере участь викладач, який читає теоретичний курс, а також те, що студенти під час практики знаходяться в умовах, які дають їм змогу виконати програму практичного навчання, беручи при цьому участь в роботі бухгалтерії підприємства. Викладачі, відповідальні за практику, окрім методичного керівництва нею, повинні консультувати практикантів, систематично відвідувати їх на робочих місцях, вести теоретичні семінари.

Контроль за проходженням практики здійснюється у порядку поточного та підсумкового обліку.

        Поточний облік полягає в систематичній перевірці керівником щоденника практиканта. Адміністрація підприємства дає оцінку роботи практиканта та завіряє його щоденник. На роботу кожного студента складають характеристику, у якій вказують: як виконано програму практики, як студент ставився до завдань, які йому доручалися, та наскільки він оволодів навиками ведення обліку, чи не порушував трудової дисципліни.

Підсумкова оцінка за результатами практики дається у навчальному закладі.

       Отже, для успішного виконання програми практики студент має у повному обсязі виконувати всі завдання керівників від Вищого професійного училища  НАУ та від підприємства, дотримуватись трудової дисципліни, збирати матеріал для написання курсової / творчої /дипломної роботи, своєчасно звітувати про проходження практики, здати залік з практики.

 

Некоректний ввод...
Невірний захісний код...